Campeonato Mundial Gichin Funakoshi, organizado por la SKS Skdun Hungary Karate Association